• WACOAL FOR ALL  

PRINCESS COLLECTION

PRINCESS COLLECTION

เมื่อซื้อสินค้า Princess Collection ในราคาปกติ 1 ชิ้น ลด 50% ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป ลด 60%

(เฉพาะวาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ที่ร่วมรายการ)

ระยะเวลาโปรโมชั่น

22 พฤษภาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

-------------------

ภาษาไทย
ภาษาไทย