• WACOAL FOR ALL  

นโยบายการเปลี่ยนสินค้าและการคืนสินค้า

นโยบายการ เปลี่ยน/คืน สินค้าจากวาโก้

กรณี เปลี่ยน/คืน หลัง จากได้รับสินค้าวาโก้

วาโก้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในกรณีที่สวมใส่สินค้าไม่พอดี หรือ รูปแบบไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ สามารถเปลี่ยนสินค้ากับทางวาโก้

1.ทางลูกค้าจะคืนสินค้าของวาโก้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.1 ต้องไม่มีการแกะ ป้ายรหัสและราคาของสินค้า, ป้ายบอกวิธีการดูแลชุดชั้นใน ที่ติดอยู่กับชุดชั้นใน

1.2 ชุดชั้นในต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการซัก ไม่มีคราบสกปรกที่เกิดจากการลองสินค้า เพื่อสุขลักษณะอนามัย สินค้าใส่แล้วทุกชนิดไม่รับเปลี่ยนคืน

1.3 สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องราคาเท่ากันกับสินค้าที่ให้เปลี่ยน

1.4 การคืนสินค้าต้องไม่เกิน 1 ครั้ง และไม่เกิน 20 วันนับตั้งแต่วันชำระเงิน

2.ทางลูกค้าจะต้องแจ้งเลขลงทะเบียนในการส่งสินค้ากลับให้กับทางวาโก้ เพื่อยืนยันการส่งสินค้าคืนให้กับวาโก้ 

กรณี เปลี่ยน/คืน ก่อน ได้รับสินค้าวาโก้

1.ทางลูกค้าจะต้องยกเลิกใบสั่งซื้อเดิมที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์ เช่น ไซซ์, สี, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ในการจัดส่ง เป็นต้น

2.ทางลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในใบสั่งซื้อใหม่ ตามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ลูกค้าต้องการ

3.การคืนเงิน ในใบสั่งซื้อเดิม จะคืนเงินตามเงื่อนไข การคืนเงินของบริษัท

ภาษาไทย
ภาษาไทย