• WACOAL FOR ALL  

ข้อกำหนดในการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้งานบน www.wacoal.co.th  (“เว็บไซต์”) ภายใต้การจัดการดูแลของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ www.wacoal.co.th ไม่ว่าทั้งหมด บางส่วน หรือเพียงบางขณะอย่างต่อเนื่อง บริษัทถือว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว และท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากท่านไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมตลอดถึงข้อตกลงที่ได้แก้ไขใหม่ ท่านสามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทันที

ข้อตกลงทั่วไป

 • บริษัท สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ บนเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ระหว่างบริษัทกับท่าน ผู้ซึ่งเป็นลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้  หากข้อตกลงระหว่างบริษัทกับท่าน เกิดความขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้  บริษัทกับท่านตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก
 • เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้  เมื่อท่านจะได้ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกและซื้อสินค้ากรอกข้อมูลติดต่อสำหรับจัดส่งสินค้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือประกอบธุรกิจค้าส่ง
 • การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดยท่าน และท่านย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ
 • การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม อาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว
 • ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้ โดยผู้ใช้บริการมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการธุรกรรมรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งติดต่อทางเบอร์ Call Center 02-296-9979 หรืออีเมลมาที่ wacoalonline@wacoal.co.th หรือ Line@: @wacoal.th ได้ทันที

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 • เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร บรรดาข้อมูล รูปภาพและเสียง ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ รูปแบบของเว็บไซต์ ข้อความผลิตภัณฑ์สินค้า บทความสาระอื่นๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ รวมถึงช่องการขายอื่นๆ และเครื่องหมายทางการค้า ที่ถือครองโดยบริษัท เป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของบริษัท ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของบริษัท ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์นี้ได้
 • เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ ตราสัญลักษณ์ สโลแกน โนว์ฮาว ข้อมูล ความลับทางการค้า ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย
 • บริษัท มีสิทธิ์หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 

 

ราคาและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

 • บริษัทพยายามแสดงราคา ที่ปรากฏบนอยู่บนหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทางบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
 • บริษัทพยายามให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสินค้า  ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซต์ ให้มีความถูกต้องและแม่นยำที่สุด เท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่า การเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้  เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น  ขนาด  คุณภาพ  ความสูง  และสี  ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์
 • ราคาสินค้าในแต่ละช่วงเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การเปลี่ยนแปลงราคาใดๆก็ตาม จะไม่มีผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ ที่ทางบริษัทได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อกับท่านเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงคำสั่งซื้อที่ทางบริษัทได้ทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านอย่างสมบูรณ์แล้ว

 

การมีพร้อมของสินค้า

 • บริษัทพยายามแสดงข้อมูลและอัพเดตการมีพร้อมของสินค้า ที่ปรากฏบนอยู่บนหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลการมีพร้อมของสินค้า ซึ่งท่านได้ทำการสั่งซื้อเข้ามา ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
 • ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลการมีพร้อมของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือ ปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและบริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท จะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของบริษัท 

 

การจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ 

 • เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซด์แล้ว ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น บริษัทไม่มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับท่าน จนกว่าบริษัทจะได้ทำการตอบตกลง หรือตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว
 • สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซด์ หากสินค้าหมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอสินค้าตัวอื่นที่มีมูลค่าและประเภทใกล้เคียงกันแทน หรือเก็บคำสั่งซื้อของท่านไว้จนกว่าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อมีอยู่ในสต็อกของบริษัท

 

การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

 • บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี หรือเลิกทำการผลิต หรือเหตุอื่นใดก็ตาม  ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถตอบรับคำสั่งซื้อกับท่านได้ โดยบริษัทจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ท่านทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้ต่อไป
 • บริษัทมีสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อจากท่านได้ ในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าชดเชยในรูปแบบของการคืนเงิน หรือสินค้าที่สั่งซื้อ หรือสินค้าอื่นๆ ของบริษัท เท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากตรวจสอบพบว่า เป็นการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด หรือ เป็นการเหมาซื้อขายในเชิงพาณิชย์
 • หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ผ่านอีเมล์ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์

 

จะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างไร

 • ในกรณีที่ท่านยังไม่มีการชำระค่าสินค้า ท่านสามารถทำการโทรติดต่อแจ้งทางเบอร์ Call Center 02-296-9979 หรืออีเมลมาที่ wacoalonline@wacoal.co.th หรือ Line@: @wacoal.th เพื่อแจ้งการยกเลิกการสั่งซื้อ รายการสินค้าดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยทันที
 • ในกรณีที่ท่านามีการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งแบบชำระผ่านบัตรเครดิต หรือชำระแบบเงินสด ให้ท่านทำการโทรศัพท์แจ้งติดต่อทางเบอร์ Call Center 02-296-9979 หรืออีเมลมาที่ wacoalonline@wacoal.co.th หรือ Line@: @wacoal.th โดย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า หากสินค้ายังไม่มีการจัดส่ง จะทำการยกเลิกการจัดส่งสินค้าและทำการคืนเงิน ตามรูปแบการชำระเงิน ภายใน 15-30 วันทำการ
 • ในกรณีที่ท่านไม่ได้มีการโทรศัพท์แจ้งขอยกเลิกการสั่งซื้อ แต่ต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อเมื่อสินค้ามีการจัดส่งถึงท่านจากเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกการรับสินค้าตามความเหมาะสม และจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า
 • หากพิจารณาเห็นชอบว่า สามารถยอมรับการยกเลิกสินค้าได้ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่าน ตามรายการสินค้า และตามรูปแบบการชำระเงิน มีระยะะเวลาการคืน 15-30 วันทำการ

 

การชำระเงิน 

 • ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้า ผ่านช่องทาง บัตรเครดิต บัตรเดบิต ชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยท่านต้องชำระค่าสินค้าตามจำนวนยอดเงินให้ครบถ้วน และตรงตามข้อมูลรหัสสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
 • หากท่านไม่ชำระเงินภายในระยะเวลา 3 วันที่กำหนด ระบบจะยกเลิกใบสั่งซื้ออัตโนมัติทันทีหรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน

 

นโยบายการคืนสินค้า / การคืนเงิน

วาโก้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในกรณีที่สวมใส่สินค้าไม่พอดี หรือ รูปแบบไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ สามารถเปลี่ยนสินค้ากับทางวาโก้

ทางลูกค้าจะคืนสินค้าของวาโก้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • ต้องไม่มีการแกะ ป้ายรหัสและราคาของสินค้า, ป้ายบอกวิธีการดูแลชุดชั้นใน ที่ติดอยู่กับชุดชั้นใน
 • ชุดชั้นในต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการซัก ไม่มีคราบสกปรกที่เกิดจากการลองสินค้า เพื่อสุขลักษณะอนามัย สินค้าใส่แล้วทุกชนิดไม่รับเปลี่ยนคืน
 • สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องราคาเท่ากันกับสินค้าที่ให้เปลี่ยน
 • การคืนสินค้าต้องไม่เกิน 1 ครั้ง และไม่เกิน 20 วันนับตั้งแต่วันชำระเงิน
 • ทางลูกค้าจะต้องแจ้งเลขลงทะเบียนในการส่งสินค้ากลับให้กับทางวาโก้ เพื่อยืนยันการส่งสินค้าคืนให้กับวาโก้

กรณี เปลี่ยน/คืน ก่อน ได้รับสินค้าวาโก้

 • ทางลูกค้าจะต้องยกเลิกใบสั่งซื้อเดิมที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์ เช่น ไซซ์, สี, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ในการจัดส่ง เป็นต้น
 • ทางลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในใบสั่งซื้อใหม่ ตามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ลูกค้าต้องการ

 

วิธีการคืนเงิน 

 • บริษัทพร้อมดำเนินการคืนเงินให้กับท่าน หากพิสูจน์ได้ว่าความสียหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบสินค้า โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับรูปแบบ การชำระเงินของท่านที่ได้มีการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา
 • ไม่ว่าลูกค้าจะชำระเงินด้วยวิธีใด ทางบริษัท จะขอคืนเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัท ได้ทำการตรวจสอบ และยืนยันการรับสินค้าคืน โดยเลขบัญชีของลูกค้าจะต้องตรงกับผู้สั่งซื้อสินค้า
  โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
  โทร : 02-296-9979
  อีเมล : wacoalonline@wacoal.co.th
  Line@ : @wacoal.th

 

การจัดส่งสินค้า

 • บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ผ่านบริการขนส่ง Kerry Express ของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่คิดค่าจัดส่ง โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งสำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑณ 2-3 วัน สำหรับต่างจังหวัด 3-5 วัน
 • การจัดส่งสินค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 5 วันทำการ บริษัทจะพยายามประสานงานกับบริษัทขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ท่านได้รับสินค้าอย่างเร็วที่สุด

 

กฎข้อบังคับ

 • บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความ ผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัท บริษัทจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ จะต้องควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย และตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยเท่านั้น

 

การลงทะเบียนใช้บริการ

 • ท่านสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ www.wacoal.co.th และตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ทั้งรายชื่อที่ติดต่อ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการติดต่อ ซื้อขาย ระหว่าง บริษัทกับท่าน ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ 
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ท่านตกลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นให้บริษัททราบทันที โดยทำการแจ้งแก้ไขทางเว็บไซต์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่และแจ้งให้บริษัททราบ
 • ท่านตกลงเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ไว้เป็นความลับ  ห้ามทำการเปิดเผยให้ผู้ใดทราบ การเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยผ่านทางบัญชีและรหัสของท่าน และท่านรับรองว่าเป็นการดำเนินการของท่านเอง
 • หากท่านมีความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนกับบริษัท ให้ท่านแจ้งขอยกเลิกการลงทะเบียน โดยให้มีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ตอบรับคำเสนอยกเลิก โดยการแจ้งกลับผ่านทางอีเมล์ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำการยกเลิกการลงทะเบียนและ/หรือคำสั่งซื้อและ/หรือการรับบริการของลูกค้าได้
 • อนึ่งการยกเลิกการลงทะเบียนของท่านไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้กระทำไปแล้ว และ/หรือการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่เป็นการสั่งซื้อต่อเนื่อง

 

ติดต่อบริการลูกค้า

 • หากท่านพบปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการและสินค้า รวมถึงหากท่านมีข้อร้องเรียน คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะต่อบริษัท สามารถติดต่อและพูดคุยผ่านทางเบอร์ Call Center 02-296-9979 หรืออีเมลมาที่ wacoalonline@wacoal.co.th หรือ Line@: @wacoal.th ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือ บริการ รับฟัง และอำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างดีที่สุด
ภาษาไทย
ภาษาไทย