Wacoal Pink Ribbon

วาโก้เชิญชวนลูกค้าร่วมเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้

  9 ก.ย. 2558

วาโก้เชิญชวนลูกค้าร่วมเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ในกิจกรรมโรดโชว์ต่างๆอาทิ วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้…ไม่สิ้นสุด , Power of Women และ Balancing Bra Donation เพื่อบริจาคยกทรงรุ่นพิเศษพร้อมเต้านมเทียม ให้แก่สตรีที่สูญเสียเต้านมจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ด้วยปณิธานให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม