Wacoal Pink Ribbon

รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับนานาชาติ ด้าน Health Promotion โครงการวาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม

  12 พ.ค. 2556

เนื่องด้วย "Enterprise Asia" ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร (NGOs) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร และส่งเสริมการทำประโยชน์แก่สังคม โดยมอบรางวัล "AREA Awards ให้กับบริษัทฯ ต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียที่มีผลงานและเป็น แบบอย่างที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเซีย และมีบริษัทต่างๆ ในแต่ละประเทศเข้ารับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในปี 2556 "Enterprise Asia" ได้พิจารณาคัดเลือก และมอบรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน Health Promotion ระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ให้กับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จากการที่มีผลงานและการดำเนินงาน "โครงการวาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม"

ที่ดำเนินการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากว่า 10 ปี สามารถช่วยเหลือสตรีทั้งในด้านการป้องกัน การรักษา และการสร้างสมดุลย์ในชีวิต อย่างชัดเจน ที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้บริจาครถเอกซเรย์เต้านมแบบเคลื่อนที่ (Full Field Digital Mammography Mobile Unit) หรือ รถ DMMU

ซึ่งมีเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและเป็นคันแรกของเอเชียแก่มูลนิธิถันยรักษ์ฯ อีกทั้งจัดกิจกรรม Balancing Bra Donation เพื่อบริจาคยกทรงรุ่นพิเศษ พร้อมเต้านมเทียมให้แก่สตรีที่สูญเสียเต้านมจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม รวมถึงจัดกิจกรรมเสวนาเผยแพร่ความรู้

จัดพิมพ์คู่มือและแผ่นพับเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเองมอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สำหรับแจกจ่ายให้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ นอกจากนี้ รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตรวจแมมโมแกรม พร้อมอัลตร้าซาวด์ เป็นประจำทุกปี การพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก สามารถรักษาให้หายได้

ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life. และเชิญชวนลูกค้าร่วมเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ในกิจกรรมต่างๆอาทิ The Love Project, Power of Women และ วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้…ไม่สิ้นสุด ด้วยปณิธาณที่มุ่งมั่นให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม