Wacoal Pink Ribbon

วาโก้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด" เชิญชวนลูกค้าวาโก้ร่วมทำบุญสานต่อการให้สู่สังคมไทย

  22 พ.ค. 2556

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว "โครงการ วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด ปีที่ 3" โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคาร และจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี วรเทพ อัศวเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ รศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ม.ล.จิราธร จิรประวัติ ชนัดดา จิราธิวัฒน์ กรกนก ยงสกุล ขวัญแก้ว สิริจินดา ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ และ ซานิ-นิภาภรณ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วาโก้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด" เชิญชวนลูกค้าวาโก้ร่วมทำบุญสานต่อการให้สู่สังคมไทย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2556 นี้มีเป้าหมายเพื่อนำรายได้บางส่วนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ บริจาคเข้าร่วมสมทบทุนมูลนิธิ รามาธิบดีฯในโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้

 


VDO

วาโก้ โบว์ชมพู ปีที่3

วาโก้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี